Algemene voorwaarden


1. Algemeen
Naam ondernemer: Zicht-lijn / Zicht

Vestigingsadres: Persingensestraat 4
6575 JB Persingen
e-mail: info@zicht-lijn.nl
KvKnummer: 66399823
Btw-identificatienummer: NL001591068B86

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en overige diensten die u met Zicht-lijn afsluit. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Zicht-lijn.
2. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
3. Tenzij Zicht-lijn schriftelijk anders overeenkomt worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van klanten niet door Zicht-lijn erkend.
4. Zicht-lijn garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Zicht-lijn zal de bestelling per e-mail aan u bevestigen.
2. De overeenkomst komt pas tot stand nadat de betaling succesvol is verricht.
3. Zicht-lijn is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Zicht-lijn uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen wordt de bestelling niet geaccepteerd.
4. Bestellingen die, om welke reden dan ook, technisch of anderszins worden afgebroken voordat de betalingsopdracht is afgerond zijn niet volledig, ook al heeft u de bestelbevestiging ontvangen. Deze bestellingen zullen om deze reden in principe niet worden uitgeleverd. Zicht-lijn zal zich echter inspannen om met u in contact te komen teneinde de betaling af te ronden zodat levering alsnog kan plaatsvinden.

3. Prijzen en kosten
1. De op het moment van bestellen in de online vermelde prijzen zijn van toepassing op de overeenkomst. De prijzen van de producten zijn in euro’s en inclusief BTW.
2. De prijzen die online worden genoemd zijn exclusief verzendkosten.
3. Zicht-lijn is niet gebonden aan het aanbod indien er sprake is van druk, zet of programmeerfouten op de website.

4. Levering en uitvoering
1. Zicht-lijn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Zicht-lijn kenbaar heeft gemaakt.
3. Zicht-lijn verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Na bestelling zal het product zo spoedig mogelijk gemaakt en geleverd worden.
4. In de regel vindt levering binnen 5 tot 10 werkdagen plaats. De aangegeven levertijden zijn indicatief. Mochten zich onvoorziene situaties voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Zicht-lijn zal u hiervan op de hoogte houden per e-mail. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Zicht-lijn bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5. Aan de leveringsplicht van Zicht-lijn zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Zicht-lijn geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5. Herroepingsrecht bij levering

1. Bij de aankoop van producten heeft u, de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen een periode van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het bestelde. De koop is een feit als na deze termijn de geleverde zaken niet zijn teruggezonden aan Zicht-lijn.
2. U dient bij het terugsturen, binnen de termijn van 14 dagen na aflevering, eerst melding te maken bij Zicht-lijn via email. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. U zult het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Zicht-lijn retourneren, conform de door Zicht-lijn verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Zicht-lijn heeft het recht een teruggestuurd artikel te weigeren of aan u terug te sturen als het artikel sporen van gebruik vertoont, niet meer is voorzien van de originele labels of tekenen van door de klant veroorzaakte beschadiging vertoont, dan wel als u zich niet houdt aan de regels die Zicht-lijn stelt aan het terugsturen.
4 Met inachtneming van hetgeen is bepaald hierboven in punt 2, draagt Zicht-lijn er zorg voor dat binnen 21 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag wordt gerestitueerd. Hierbij geldt dat de kosten en risico voor retourzendingen voor uw rekening is. 

5 Besluit u een deel van de artikelen af te nemen en een deel terug te zenden, dan zijn de totale verzendkosten voor u. Indien de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen is voor eigen verzendkosten.

6. Onjuiste levering
1. Als Zicht-lijn een ander artikel heeft geleverd dan u heeft besteld, of als een artikel is beschadigd of een gebrek vertoont, dient u Zicht-lijn daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen per e-mail.
2. Zicht-lijn zal u dan het aankoopbedrag vergoeden.

7. Klachten


1. Vragen, mededelingen of klachten betreffende een bestelling, betaling en/of levering dienen schriftelijk per e-mail kenbaar te worden gemaakt.
2. De melding moet steeds voorzien zijn van uw naam, het bij Zicht-lijn bekende e-mailadres en ordernummer.

8. Leeftijdsgrens

1. Zicht-lijn accepteert geen bestellingen van personen onder de 16 jaar.


9. Privacy

1. Door een bestelling te plaatsen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Zicht-lijn om uw persoonsgegevens op te nemen in ons klantenbestand. Zicht-lijn houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekken aan derden. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Zichtl-ijn worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst maakt Zicht-lijn in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Op elke mailing staan instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

10. Garantie en aansprakelijkheid
1. Zicht-lijn staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur die door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
2. De garantietermijn van Zicht-lijn komt overeen met de fabrieksgarantie-termijn. Zicht-lijn is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door u, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3. U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Zicht-lijn) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Zicht-lijn. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Zicht-lijn schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
4. Indien uw klacht door Zichtl-ijn gegrond worden bevonden, zal Zicht-lijn naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Zicht-lijn en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Zicht-lijn) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Zicht-lijn gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Zicht-lijn voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5. Zicht-lijn is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de u jegens Zicht-lijn in gebreke is; B) u de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Zicht-lijn en/of gebruiksaanwijzing/wasvoorschriften op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7. Zicht-lijn is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de voorschriften en/of raadpleeg onze website.

11. Afbeeldingen en specificaties

1. Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Zicht-lijn gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Copyright

1. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Zicht-lijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De teksten of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Zicht-lijn noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevens bestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
2. Op alle op de site van Zicht-lijn afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Zicht-lijn.